არააქტიური მოპოვების ლიცენზიის მფლობელებს

ახალი სერვისი არააქტიური მოპოვების ლიცენზიის მფლობელებს.
აქტივების მენეჯმენტი - ლიცენზიის გაყიდვა კომერციულად მომგებიანი პირობებით,
ინვესტიციების მოძიება და აქტივის ეფექტური უტილიზაცია.

  
სერვისი ასევე მოიცავს:

01
კერძო მფლობელობაში არსებული კარიერების საბაზრო ღირებულების შეფასება

- კარიერზე არსებული ბუნებრივი რესურსის მოთხოვნადობის განსაზღვრა ადგილობრივ და    საერთაშორისო ბაზრებზე კარიერის დამუშავებისა და მოპოვებული რესურსის

- გადამუშავების ოპტიმალური  ტექნოლოგიის განსაზღვრა საბოლოო პროდუქციის შექმნის მიზნით
02
ცალკეულ ობიექტებზე კომერციული პაკეტის მომზადება და შეთავაზება დაინტერესებული საინვესტიციო ჯგუფებისთვის
03
კერძო კარიერის განკარგვის მიზნით კონკურენტული მეთოდისა და პირობების განსაზღვრა
04
ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევები
05
ტექნიკური და იურიდიული მხარდაჭერა პროექტის განხორციელების ყველა ეტაპზე
სერვისის მიმწოდებელი კომპანია Colliers Georgia Mining and Minerals-ია, რომელიც ბუნებრივი რესურსების სფეროში ოპერირებს და მომსახურების სრულ ჯაჭვს სთავაზობს მომხმარებელს.