მაინინგი საქართველოში

ბუნებრივი რესურსები საქართველოში

საქართველო მდიდარია სხვადასხვა სახის ღირებული მინერალური რესურსებით. უკვე აღმოჩენილია მყარი მინერალების 395 საბადო

მანგანუმი
ნახშირი
ფერადი და იშვიათი ლითონები
პოლიმეტალები
სამშენებლო მასალები და მოსაპირკეთებელი ქვები
სამთო – ქიმიური ნედლეული მასალები

სამთომოპოვებითი საქმიანობის უპირატესობები საქართველოში

ნაირგვარი სამთო – გეოლოგიური ბაზა
წვდომა პირველად გეოლოგიურ ინფორმაციაზე
გამარტივებული ბიზნეს პროცესები
მინიმალური პირველადი შენატანი
გამჭვირვალე აუქციონის სისტემა
გადამუშავებისათვის აუცილებელ სახელმწიფო ქონებაზე წვდომა
წვდომა სატრანსპორტო კვანძებზე

ზოგადი სამთო ციკლი საქართველოში

01

ელექტრონული აუქციონი

ლიცენზიები გაიცემა ღია აუქციონის პროცედურებით
02

გამოკვლევა

კვლევითი საქმიანობისთვის აუქციონის საწყისი ფასი შეადგენს 50 ლარს (20 აშშ დოლარი) ჰექტარზე; ლიცენზირების ფართი მრავლდება 50 ლარზე.10,000 ლარზე ნაკლები გამოანგარიშებული ფასის შემთხვევაში, აუქციონის ფასი კვლავ 10 000 ლარია.

5 წლამდე
03

რეზერვების დამტკიცება

მინერალური რესურსების შეფასება ხორციელდება JORC კოდექსის თანახმად, რომელსაც ამტკიცებს შესაბამისი კომისია. დამტკიცების შემდეგ ლიცენზიის მფლობელი გადაიხდის რეზერვების დამტკიცების საკომისიოს ერთი ვადით

3 თვის განმავლობაში
04

ექსპლუატაცია

პირობები შეიძლება განსხვავდებოდეს მინერალების სახეობათა მიხედვით. ექსპლუატაციის ვადა მოიცავს კვლევის ვადას, ასევე, რეზერვების დამტკიცების შემდეგ სააგენტოს წინაშე წარდგენილ უნდა იქნეს ექსპლუატაციის გეგმა ექსპლუატაციის გეგმის საფუძველზე გადახდილ იქნება ფიქსირებული როიალტი და რეგულირების საფასური.

40 წლამდე
05

საბადოს დახურვა

რეკუპერაცია უნდა მოხდეს საბადოების დახურვის გეგმის შესაბამისად;
უნდა შესრულდეს განსაზღვრული ლიცენზირების პირობები

ლიცენზიის დასრულება
კვლევის / ექსპლუატაციის ლიცენზიის გაცემა შეიძლება 45 წლამდე;
რეგულირების საფასური თითო გრამი ოქროსთვის შეადგენს 0,56 აშშ დოლარს; თითო ტონა სპილენძზე - 47,63 აშშ დოლარს
ფიქსირებული როიალტი თითო გრამი ოქროსთვის შეადგენს 1,12 აშშ დოლარს; თითო ტონა სპილენძისთვის - 95.37 აშშ დოლარს.

საქართველოს მაჩვენებლები მინერალების სექტორში

მინერალური რესურსების წილი საქართველოს მთლიან ექსპორტში 2019 წლისთვის
(რე-ექსპორტის გამოკლებით)
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციის შემოდინება სამთო მრეწველობაში, 2016-2019
(აშშ დოლარი, ათასი)
საუკეთესო საექსპორტო დანიშნულების ქვეყნები საქართველოსთვის 2018
(აშშ დოლარი, მილიონი)
მინერალური რესურსების პროდუქტების TOP ექსპორტი საქართველოში (2019)
წყარო: Geostat, OEC World