გარემოსდაცვითი კონსალტინგი

გარემოსდაცვითი საკონსულტაციო
მომსახურება

სერვისი მოიცავს გარემოსდაცვით საკითხებთან დაკავშირებული კვლევის, შეფასებისა და მარეგულირებელ ნორმებთან შესაბამისობის აუდირების კომპონენტებს. აღნიშნული სერვისი დაეხმარება ბიზნეს სუბიექტებს სპეციალიზირებული გარემოსდაცვითი კვლევების საფუძველზე დაგეგმონ პროექტები, შექმნან მათი დიზაინი და გამოიყენონ სისტემური მიდგომები როგორც პროექტის მშენებლობის, ისე საოპერაციო ეტაპებზე.

სერვისები

01

გარემოზე ზემოქმედების შეფასება

• დაგეგმილი საქმიანობის ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე სავარაუდო ზემოქმედების კვლევა
• დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელებისას გარემოზე შესაძლო მნიშვნელოვანი ზემოქმედების შეფასება
• სკოპინგის ანგარიშის მომზადება
• გზშ-ს ანგარიშის მომზადება და განსახილველად წარდგენა
• საქმიანობის შემდგომი ანალიზი
• სკრინინგის განცხადების მომზადება
02

გარემოსდაცვითი აუდიტი/საქმიანობის ანალიზი

• გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილებით განსაზღვრული პირობების მონიტორინგი
• შემარბილებელი ღონისძიებების მონიტორინგი
• საქმიანობით გამოწვეული გარემოზე  ზემოქმედების ანალიზი
• გარემოს მახასიათებლების ცვლილებების შეფასება
03

გარემოსდაცვითი მენეჯმენტისა და რეაბილიტაციის შესახებ გადაწყვეტილებები

• მსხვილი ინდუსტრიული კომპანიების საქმიანობით გამოწვეული ეკოლოგიური ზემოქმედების მონიტორინგი და ნებართვებით განსაზღვრულ პირობებთან შესაბამისობის დადგენა
• დაბინძურების მასშტაბის შემამცირებელი გამოსავალის მოძებნა
• საქმიანობის დასრულების პროცეში რეკულტივაციისა დარეაბილიტაციის შესახებ ოპტიმალური გადაწყვეტილების განსაზღვრა
04

მარეგულირებელი და საკანონმდებლო შესაბამისობა

• გარემოსდაცვითი მონიტორინგი და სახელმწიფო ორგანოებტან ანგარიშგება.
• გადაწყვეტილებების მოძიება, რომლებიც ამცირებს ან ანაზღაურებს მშენებლობის პოტენციურ ზემოქმედებას სამშენებლო და საოპერაციო ფაზაში
05

ნარჩენების მართვა

• ნარჩენების დახასიათება და აუდირება
• ნარჩენების მართვის გეგმები ყველა ტიპის სამრეწველო ობიექტებისთვის
• კომპანიებისთვის ნარჩენების პოლიტიკისა და რეგულაციების შემუშავება და დანერგვა
• სტრატეგიული დაგეგმვა ახალი ნარჩენების ობიექტებისთვის: ბიზნესის მოდელის შემუშავება, ტექნოლოგიების დიზაინი, ვარიანტების განხილვა, ზემოქმედების შეფასება
• გადამუშავებისა და ნარჩენების გადასაყრელი საშუალებებისდიზაინი და შეფასება

მეტი დეტალისთვის

დაგვიკავშირდით

სექტორები

ენერგეტიკა
საწარმოო ინდუსტრია
მაინინგი
აგრონომია
აკვაკულტურა
ინფრასტრუქტურა

პარტნიორები

წყლის ბიომრავალფეროვნება ეკოლოგია და აქვაკულტურა
ტექნოგეო
Nekton Consulting
SRK Consulting